Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Pápežovo slovo rodinám

Published in

Drahí bratia a sestry, drahé rodiny!

Cirkev si čoraz viac uvedomuje nutnosť starostlivosti o rodiny, ktoré sú základnou bunkou spoločnosti i Cirkvi samotnej. Začíname teda tento článok, či skôr článok na pokračovanie, v ktorom sa budeme podrobnejšie pozerať na najnovší a najdôležitejší dokument Svätého Otca Františka o pastorácii rodín, Amoris Laetitia, Radosť lásky. Je to dokument zhŕňajúci dve posledné synody za posledné tri roky, teda, zoskupenia biskupov z celého sveta spolu s pápežom, manželmi a odborníkmi na tému, ktorou bola v týchto prípadoch rodina.
Dokument Amoris Laetitia (ďalej už AL) vzbudil aj veľký mediálny ohlas, zvlášť pre niektoré témy, ktoré sú však iba okrajovými v celom dokumente a tiež, boli interpretované nesprávne, alebo aspoň prehnane. Cieľom tohto článku na pokračovanie je prejsť celým obsahom dokumentu, v stručnosti ho vystihnúť a podať jeho základné posolstvo, to všetko na lepšie pochopenie toho, by čo Duch Svätý chcel v rodinách konať a čo nám povedal cez všetkých, ktorí sa synody zúčastnili a to okrem pápeža a biskupov aj vrátane mnohých prednášateľov z radov laikov, predovšetkým manželských párov samotných.

Celkovo o dokumente

Na úvod, kým pristúpime k samotnému dokumentu, je potrebné si predstaviť zopár kľúčov, na základe ktorých budeme čítať túto exhortáciu (od exhortare – povzbudiť; dokument exhortácia vychádza vždy po nejakej biskupskej synode).
Jeden z dvoch účastníkov synody zo Slovenska, otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, na celoslovenskej konferencii o AL uviedol tieto „kľúče“ pri jej čítaní: nie polemickosť, ale otvorenosť tomu, čo nám Boh cez pápeža hovorí, tiež nie je prioritou riešiť bolestné situácie rodín, ale skôr posilniť manželstvá a rodiny fungujúce (teda nie, ako to bolo podávané médiami) a tiež čítať ju v kontinuite s Tradíciou Cirkvi – Cirkevnými Otcami, učením iných pápežov a koncilu.

Celý text dokumentu AL v slovenčine: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-pap...

V skratke predstavený obsah dokumentu AL:
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-pap...

Príspevky na konferencii o pastorácii rodín vo svetle dokumentu AL:
http://rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/konferencie-kbs/konferencia-posols...

Relácie na TV LUX venované tomuto dokumentu:
http://www.tvlux.sk/archiv/play/9744 (Exhortácia o rodine Amoris Laetitia, Relácia vKontexte č. 34)
http://www.tvlux.sk/archiv/play/9954 (Exhortácia o rodine Amoris Laetitia, Relácia vKontexte č. 35)
http://www.tvlux.sk/archiv/play/10045 (Exhortácia o rodine: Manželská láska, Relácia vKontexte č. 37)
http://www.tvlux.sk/archiv/play/10109 (Príprava na sviatosť manželstva, Relácia vKontexte č. 39)
http://www.tvlux.sk/archiv/play/10183 (Pastorácia rodín v krízových situáciách, Relácia vKontexte č. 41)

Skrátený obsah AL

1. kapitola – Biblický pohľad na manželstvo
2. kapitola – Stav a výzvy rodín
3. kapitola – Povolanie rodiny
4. kapitola – Láska v manželstve – centrálna kapitola
5. kapitola – Plodnosť lásky
6. kapitola – Niektoré pastoračné perspektívy
7. kapitola – Výchova detí
8. kapitola – Rozlišovanie a sprevádzanie rodín iregulárnych situáciách
9. kapitola – Manželská a rodinná spiritualita

Úvod

Svätý Otec vychádza z učenia o rodine predovšetkým od sv. Jána Pavla II. a sv. Tomáša Akvinského, čo je ďalší pevný základ pravovernosti jeho učenia. Je citlivý a vnímavý
na dobré rozlišovanie neraz komplikovaných situácií.

Pri hľadaní pravdy o rodine a z nej vyplývajúcich pastoračných riešení, sa treba vyhnúť dvom extrémom: bezuzdnej túžbe všetko zmeniť a tiež povrchnej predstave, že všetko ide jednoducho vyriešiť aplikovaním všeobecných noriem (bod 2). Nie je nutné, aby všetky dogmatické, morálne, alebo pastorálne diskusie boli vyriešené zásahom Magistéria (pápeža). Práve pochopenie miestnych tradícií a kultúry – tzv. inkulturácia - má viac napomôcť aplikovať danú normu a tak ju aj zachovať.(3)
Cieľ AL je usmerniť reflexiu, dialóg a pastoračnú prax a dodať odvahu, stimul a pomoc rodinám v ich úsilí a v ich ťažkostiach.(4)
Pápež chce, aby kresťanské rodiny ocenili dar manželstva a rodiny a uchovali si silnú lásku plnú hodnôt, ako štedrosť, horlivosť, vernosť a trpezlivosť a aby boli znameniami milosrdenstva tam, kde sa rodinný život nerozvíja s pokojom a radosťou.(5)
Pápež neodporúča unáhlené čítanie, ale trpezlivé a odporúča, aby sme si každý čítali hlavne tú kapitolu, čo sa nás týka najviac. Život rodín nie je problémom, ale skôr príležitosťou! (7)

Najbližšie chystáme:

Prvá kapitola: Vo svetle slova
(Biblický pohľad na rodinu)